Partnership Deed in Gujarati, Partnership Deed Format in Gujarati Word, Partnership Deed pdf,

 Partnership Deed in Gujarati, Partnership Deed Format in Gujarati word, Partnership Deed pdf, Draft Partnership Deed, Partnership Deed Between Two Partners, Bhagidari Karar in Gujarati Format,


Partnership Agreement.

Partnership Deed in Gujarati, Partnership Deed Format in Gujarati Word, Partnership Deed pdf,

Partnership Deed in Gujarati. (Use Nilkanth Font)

                        Big)dir) krir

           sv>t ................ n[ v]SiK s&d birsn[  vir .............n[,  tir)K   m), mih[ :     , sn[         ni a>g\[J (dn[ .....


Big)dir) krir krniri aipN[ Big)diri[ :-

      1.

        u.ai.v.:     , F>Fi[:           , jitni :

        rh[vis) :     

      2. ~) aSi[k vilJBie DiB)

        u.ai.v.:     , F>Fi[:           , jitni :

        rh[vis) :  

     jt aipN[  upri[kt pxkiri[a[[ B[gi mL)n[ Big)dir)mi> Big)dir) p[Q)n& nim  ni nimY) Sh[r s&rtmi> Big)dir) p[Q)ni m&²y AYL ..............................................m&kim[Y) a[Àb\i[Dr) ji[b vk< ni[ F>Fi[ tir)K:-.............. Y) S$ kr[l C[. j[n) Srti[ an[ smj*(tai[ n)c[ m&jb svi<n&mt[ nkk) kr[l C[.

Srti[ tYi krir

 

{1} Big)dir) p[Q)n&> nim:

            sdrh&> Big)dir) p[Q)n&> nim Big)dir) p[Q)n& nim  riKvimi aiÄy&> C[>. hv[ pC)Y) Big)dir) p[Q)ni dr[k Äyvhiri[ ai nimY) krvimi> aivS[. t[m Cti Big)diri[ prAprn) s>m(tY) ai nimmi> f[rfir kr) SkiS[.

{2} Big)dir) p[Q)n&> AYL :

             sdrh&> p[Q)ni F>Fin&> vh)vT) AYL ........................................... ni m&kim[ riKvimi> aiÄy&> C[.an[ ji[ F>Fini m&²y AYL mi> f[rfir krvin) j$r pD[ ti[ pxkirn) s>mt)Y) f[rfir kr) SkiS[.

 

{3} Big)dir) F>Fini[ p\kir :

             sdrh&> Big)dir) p[Q)ni[ m&²y F>Fi[ a[Àb\i[Dr) ji[b vk< n[ lgti[ rh[S[. t[mj B(vOymi> p[Q)n[ aºy kiyd[srni[ ki[epN p\kirni[ F>Fi[ S$ krvini[ hi[y ti[ F>Fini bFi pxkiri[ni s>mt)Y) j$r pD[ f[rfir kr) SkiS[.

 {4} Big)dir) p[Q)n) S$ait :

            sdrh&> Big)dir) p[Q)n) S$ait tir)K:................. v]SiK s&d #i)jn[ ...........vir ni ri[jY) Yy[l) C[. an[ t[m gNvin) C[>.

 

{5} Big)diri[ n[ mh[ntiN&> :

             sdrh&> Big)dir) p[Q)ni b>n[ Big)diri[ p[Q)ni Äyvhiri[ clivvimi> s(k\y r)t[ kiy<rt rh[nir hi[y t[mn[ p[Q)ni kim krti Big)diri[ tr)k[ Big)diri[ prApr smj&t)Y) n±k) kr[ t[Tli p\miNmi> pr>t& aivkv[rini kiydin) klm 40 b)n) ji[gvieai[ an&sir (nyt kriy[li dri[a[ aip) Skiti mh_im mh[ntiNi n) myi<dimi> mh[ntiN& (hsib)vP< k[ (hsib) smyni a>t[ Big)dir)ni F>Fin&> nfi-n&kSin Kit&>  t]yir Yy[Y), nkk) Yti (hsib) nfi a[Tl[ k[ aivkv[ri kiydin) klm 40{b)} n) ji[give m&jb b&k p\i[f)T n) Tkivir)ni Fi[rN[ nkk) krvin&> C[.

{aYvi mh[ntiNi>n) gNtr) aivkv[ri kiydin) klm 40{b)}.k[ aºy p\vt<min klm an&sir k&l mjr[ mLvipi#i rkm m&jb krvin) rhS[.} upr m&jb nkk) Yti> k&l mh[ntiNin) rkm kim krti> Big)diri[ni m*D) Kit[ vP< aiKr[ n)c[ni p\miNmi> jmi krvin&> C[.

  

Big)dirn&> nim

                                    

nkk) Yy[l mh[ntiNi n) k&l rkmmi> (hAsi[.

1} 

2}   

 

50 %

50%

k&l

100%

Big)diri[ mh[ntiNi>n) upri[kt Tkivir)mi> f[rfir kr)SkiS[, k[ aºy Fi[rN[ mh[ntiN c*kvvin&> n kr) SkS[, k[ mh[ntiN& aipvin&> b>F kr) SkS[. vF&mi> n&kSin hi[yti[ ki[e mh[ntiN& aipvin& nh).

 

{6} Big)dir) F>Fimi> m&D) ri[kiN :

            sdrh&> Big)dir) p[Q)ni F>Fi miT[ m&D) ri[kiN bFi Big)diri[a[ prAprn) smj&(t tYi pi[tini (hAsi p\min[ krvin& C[ t[mj vFirin) m&D)n) j$r)yit up(AYt Yiy ti[ Big)diri[ prApr smj&t)Y) liv) SkS[ tYi b[>k k[ aºy niNik)y s>AYin) li[n le SkS[. 

{7} Big)diri[n[ m&D) pr Äyij :

           sdrh&> Big)dir) p[Q) pi[tini Big)diri[n[ pi[tin) ri[kiy[l m&D) pr vi(P<k 12% ni sidi dr[ Äyij aipvin& C[. aYvi aivkv[rini kiydin) klm 40{b)} h[qL k[ t[v) p\vt<min aºy klm h[qL mjr[ mLvipi#i mhtm dr[ Äyij aipvin& C[. Big)diri[ a>dri[ a>drn) smj&t)Y) B(vOymi> Äyijni[ dr vFir)/GTiD) SkS[ k[ Äyij aipvin&> b>F kr) SkS[. > 

 

{8} p[Q)n& s>ciln :

    sdrh&> Big)dir) p[Q)ni Kitini[, b[>kni[ tYi (hsibi[ni[ vh)vT Big)diri[a[ prAprn) smj&t)Y) krvini[ rh[S[     

 

{9} Big)diri[ ni[ nfi-n&kSinmi> (hAsi[ :

           Big)dir) p[Q)mi> vP< aiKr[ F>Fi a>g[ni sFLi Kc<i bid j[ ki>e ci[²Ki[[ nfi[ k[ n&kSin rh[ t[mi> m&D)kZt nfi k[ n&kSinni[ smiv[S Yiy C[. t[mi aipN[ pxkiri[ni h)Asi n)c[ m&jb C[.

 

k\m

Big)diri[ni nim

nfimi> h)Asi[

n&kSinmi h)Asi[

1.

 

50.00%

50.00%

2.

 

50.00%

50.00%

     

{10} Big)dir) p[Q)ni (hsibi[ :

   sdrh&> Big)dir) p[Q)ni (hsibi[ v[pir) r)t rsm m&jb simiºy r)t[ riKvimi> aivS[. p[Q)ni (hsib) ci[pDiai[ tYi rJATr vg[r[ p[Q)n) m&²y ai[(fs[ riKvimi> aivS[.an[ ki[e pN Big)dir t[ ji[e tpis) SkS[.

 

{11} Big)dir) p[Q)n& h)sib) vP< :

          sdrh&> Big)dir) p[Q)n&> (hsib) vP< 1 l) a[(p\l Y) 31m) mic< ni ri[j p&r& Yy[l&> gNvin&> C[. a[Tl[ k[Big)dir) p[Q)n&> (hsib) niNik)y vP< gNvin&> C[. p[Q)n&> {cil*} (hsib) vP< ti.................{Big)dir) S& Yyi t[ tir)K} Y) S$ Ye ti. 31 m) mic< .............. ni ri[j p&$ YS[.  

{12} Big)diri[n) jvibdir) :-

           sdrh&> ki[e pN Big)dirni a>gt d[vi miT[ Big)dir) p[Q) k[ aºy Big)diri[ jvibdir rh[S[ nh). Big)dir) p[Q)n[ n&kSin Yiy t[v&> ki[e pN kZRy krv& nh) k[ krvi d[v&> nh).an[ ji[ p[Q)n[ n&kSin Yiy t[v&> kZRy Big)dir krS[ ti[ Yt& n&kSin tYi Kci< p[Q)n[ c&kv) aipS[.

{13} Big)diri[ni[ upiD :

           sdrh&> ai Big)dir) p[Q)ni F>Fin) ai(Y<k p(r(AYt)n[ ¹yinmi> riK)n[ Big)diri[a[ upiD krvini[ rh[S[. ai upri>t bFi Big)diri[n) sv<s>m(tY) upiD krvini[ rh[S[. ai r)t[ upiDvimi> aivt) rkm Big)diri[ni upiD Kit[ ni[>Fvimi> aivS[.

(14) Big)diri[ni C&Ti Yvi (vP

    sdrh& Big)dir) p[Q) mi>Y) ki[e pN Big)dirn[ b[ mis agiu l[(Kt ni[T)s aip)n[ C&Ti Ye SkS[. sh).

{15} Big)dir) p[Q) cil& rh[vi a>g[ :

    aipNi p[Q)ni ki[e Big)dir C*Ti Yy[ k[ ki[e Big)dirn&> avsin Yiy ti[ t[ s>ji[gi[mi> Big)dir) aipi[aip (vsJ<t {D)zi[Ãv} yi b>F Yy[l) gNiS[ nh)>, pr>t& j$r) f[rfir siY[ Big)dir) cil& riKv) hS[ ti[ t[m kr) SkiS[. 

{16} b[>kmi> Kit& :

          sdrh&> Big)dir) p[Q)n&> b[>kmi> Kit& Big)diri[ nkk) kr[ t[ b[>kmi> Ki[lvimi> aivS[. an[ aiv&> Kit& Big)diri[ sv< s>m(tY) (ny&kt kr[ t[ Big)dir ai[pr[T kr) SkS[.sh).

 

{17} lvid :

           Big)dir) p[Q) cil& hi[y t[ dr(myin ki>e pN vh)vT k[ p[Q)n& (vsj<n krt) vKt[ Big)diri[ agr Big)diri[ni v>Svirsi[ vµc[ tr-tkrir k[ mtB[d up(AYt Yiy Ryir[ t[ni[ (nkil lvid)ni kiydi p\miN[ krvini[ rh[S[. an[ ki[T<ni[ aiSr[ l)Fi vgr lvid)n) (nmN&k kr) uk[l livvini[ rh[S[. 

           a[N) (vgtni[ ai Big)dir)ni[ krir aipN[ pxkiri[a[ aipN) riJ K&S)Y), a±kl hi[S)yir)mi., ki[eni ki[e pN jitni dib dbiN vgr, vi>c), v>civ), ki[eni smJ, si>BL), (vcir)n[ S&(´Fp&v<k, b)n k[f hiltmi> ai n)c[ six)ai[ $b$ sh) kr) C[. j[ aipN[ tmim pxkiri[n[ tYi aipNi v>Svil) virsi[n[ kb&l m>j&r an[ b>Fnkti< C[ an[ rh[S[.

                                      

 

 

a#i[...................................mt&           t#i[...................................SiK

 

Big)diri[[[n) sh).                                               six)n) sh).

 

 

 

1. .................................                        1....................................

{Big)dirn& nim}

 

 

 

 

2. ...............................                     2................................                

{Big)dirn& nim}

 

Partnership Deed pdf.

Partnership Deed pdf.

        Partnership Deed Word. (Use NILKANTH Font)

Partnership Deed Word.ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

1 ટિપ્પણીઓ

Please do not enter any spam link in the comment box.

close